Strona główna
 
Ciekawostki
SPRAWY HODOWLANE
Hodowla
Zoohigiena
Żywienie
Lęgi
Odchów
Choroby
Użytkowanie
Ekonomika
Trudne pytania
Zakładanie hodowli

 

 

 

 

  KROK PO KROKU DO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 
        - jak zostać rolnikiem ekologicznym 
 Rolnictwo ekologiczne to najbardziej przyjazna środowisku produkcja rolnicza. Dzięki uprawie bez 
 stosowania środków chemicznych i stałej kontroli procesu produkcyjnego, rolnictwo ekologiczne 
 przyczynia się do wytwarzania żywności o wysokiej jakości, zachowania różnorodności biologicznej 
 i ochrony zasobów naturalnych. Jest to system gospodarowania wymagający zrównoważenia produkcji 
 roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, który wykorzystuje wyłącznie nieprzetworzone 
 technologicznie środki produkcji pochodzenia biologicznego i mineralnego, a rolnik ekologiczny jest nie 
 tylko producentem, lecz pełni także funkcję strażnika przyrody. Każdy właściciel gospodarstwa rolnego, 
 który chce zostać rolnikiem ekologicznym powinien wykonać opisane poniżej działania. 
 Zgłoszenie 
 Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu w swoim gospodarstwie rolnym produkcji metodami ekologicznymi 
 rolnik powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi w rolnictwie ekologicznym. Może w tym celu 
 skorzystać z pomocy doradcy rolnośrodowiskowego legitymującego się certyfikatem wydanym przez 
 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, publikacji dostępnych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego lub informacji
 na stronie internetowej: 
 Krajowego Centrum Rolnictwa Ekologicznego (26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18) 
 http://www.odr.net.pl/rolnictwo_ekologiczne Po podjęciu decyzji rolnik powinien wypełnić w dwóch 
 egzemplarzach druk Zgłoszenia Działalności w Rolnictwie Ekologicznym, pobrany w Wojewódzkim 
 Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w jednostce certyfikującej Ekogwarancja 
 PTRE lub ze stron internetowych: www.ijhar-s.gov.pl, www.ekogwarancja.pl . Pierwszy egzemplarz należy 
 wysłać listem poleconym do jednostki certyfikującej Ekogwarancja PTRE, natomiast drugi również listem 
 poleconym do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwego 
 dla miejsca zamieszkania rolnika. Kopię zgłoszenia rolnik zobowiązany jest przechowywać u siebie. 
 Zgłoszenia można dokonywać przez cały rok. Załącznikiem do Zgłoszenia jest Deklaracja, w której rolnik 
 zobowiązuje się do prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, poddaje się 
 systemowi kontroli przeprowadzonych przez inspektorów jednostki certyfikującej i Inspekcji Jakości 
 Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w tym do umożliwienia im wejścia na teren gospodarstwa 
 i udostępnienia dokumentacji dotyczącej zgłoszonej działalności.Na podstawie Zgłoszenia rolnik zostanie 
 objęty przez jednostkę certyfikującą Ekogwarancja PTRE planem kontroli, co oznacza rozpoczęcie okresu 
 przestawiania gospodarstwa na metody ekologiczne. W tym momencie może już uzyskać zaświadczenie 
 wymagane przy składaniu wniosku o przystąpienie do programu rolnośrodowiskowego i przyznanie 
 przysługującej z tego tytułu płatności. Przystąpienie do programu rolnośrodowiskowego i korzystanie 
 z przysługujących płatności jest dobrowolne i nie każdy rolnik ekologiczny musi z tej możliwości korzystać. 
 Kontrola 
 Pełna fizyczna kontrola gospodarstw ekologicznych zarówno będących w okresie przestawiania jak i tych, 
 które już posiadają certyfikaty, odbywa się raz w roku, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu. Rolnik 
 musi zapewnić dostęp do wszystkich pól i obiektów gospodarstwa oraz dokumentacji księgowej a także 
 dostarczyć wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli. 
 Oprócz kontroli zapowiedzianych, jednostka certyfikująca może przeprowadzać kontrole niezapowiedziane, 
 szczególnie w przypadkach, gdy mogą wystąpić odstępstwa od zasad obowiązujących w produkcji metodami 
 ekologicznymi. Przeprowadzenie kontroli jest płatne. W przypadku pozytywnych wyników rolnik może uzyskać 
 dotację, której wysokość częściowo rekompensuje poniesione koszty. Zarówno koszt kontroli jak i wysokość 
 dotacji zależy od wielkości gospodarstwa. Co roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje 
 Rozporządzenie w tej sprawie. W 2006 r. przysługiwały rolnikom dotacje w wysokości od 450zł (dla 
 gospodarstw małych o powierzchni użytków rolnych do 5 ha) do 700zł (dla gospodarstw dużych o 
 powierzchni użytków rolnych powyżej 100 ha). Formularz wniosku na wypłacenie tej dotacji można uzyskać 
 od jednostki certyfikującej po wykonanej kontroli, a następnie złożyć go w Stacji Chemiczno-Rolniczej. 
 Przestawianie produkcji na metody ekologiczne 
 trwa przynajmniej 2 lata, a w przypadku upraw wieloletnich już rosnących na polu w momencie zgłoszenia, 
 co najmniej 3 lata (z wyjątkiem trwałych użytków zielonych, dla których okres przestawiania jest 2-letni). 
 W tym okresie rolnik musi już ściśle przestrzegać zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym 
 określanych w przepisach prawnych - Ustawie o rolnictwie ekologicznym z 20 kwietnia 2004 r. 
 (Dz.U. nr 93 poz. 898 z 2004r.) i Rozporządzeniu Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991r. w sprawie 
 produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych 
 (Dz.Urz. WE L 198, 22.07.1991r. z późn. zm.), które precyzują ściśle zasady produkcji. 
Dotacje 
 Jeżeli rolnik jest zainteresowany uzyskaniem rekompensaty za wysoki nakład pracy i wysiłek włożony 
 w ochronę środowiska, już z chwilą rozpoczęcia przestawiania gospodarstwa na metody ekologiczne może 
 przystąpić do realizacji pakietu Rolnictwo Ekologiczne [kod SO2] w programie rolnośrodowiskowym 
 i uzyskać z tego tytułu dotację. Płatność jest udzielana producentowi rolnemu, który prowadzi działalność 
 rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych i zobowiąże się do 
 realizacji pakietu zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej oraz przestrzegania zasad zwykłej 
 dobrej praktyki rolniczej w całym gospodarstwie. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną 
 i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, 
 produkcję warzywniczą, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i reprodukcję materiału zarodowego 
 ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą oraz chów i hodowlę ryb. Nie stawia się 
 rolnikowi dodatkowych wymgań takich jak posiadanie udokumentowanych kwalifikacji rolniczych. Aby 
 uzyskać dotacje z tytułu realizacji pakietu SO2 programu rolnośrodowiskowego rolnik musi spełnić 
 następujące warunki: 
 - uprawiać (być właścicielem lub dzierżawcą) przynajmniej 1 ha użytków rolnych, 
 - posiadać numer ewidencyjny gospodarstwa nadany przez ARiMR, 
 - zobowiązać się do uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym przez okres 5 lat, 
 - posiadać plan prowadzenia gospodarstwa ekologicznego na okres 5 lat sporządzony przez doradcę 
  rolnośrodowiskowego i pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
 - stosować zwykłą dobrą praktykę rolniczą na obszarze całego gospodarstwa, 
 - prowadzić produkcję zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rolnictwie ekologicznym, 
 - zachować na terenie gospodarstwa istniejącą powierzchnię trwałych użytków zielonych i elementów 
 krajobrazu stanowiących ostoje dzikiej przyrody: naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, 
 torfowiska, źródliska. 
 Wniosek należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) 
 na formularzu pobranym w tym biurze wraz z zaświadczeniem z Jednostki Certyfikującej o objęciu planem 
 kontroli. Termin składania wniosków jest ustalany drogą rozporządzenia. Informację można uzyskać 
 w ARiMR. Na podstawie wniosku kierownik powiatowego biura ARiMR w drodze decyzji administracyjnej 
 przyznaje płatność rolnośrodowiskową. O wysokość stawek płatności należy pytać w biurze 
 powiatowym ARiMR. 
  - Rozporządzenie Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku
w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych
i środków spoSywczych
(Dz.U. L 198, 22.7.1991, s. 1) Pobierz plik: acr_rea pdf. 1,19 MB
                                    powrót
 

 

Copyright © 2007, ecofarming. Wszelkie prawa zastrzeżone